Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře a Půjčovní řád půjčovny HONZA, s.r.o.

 1) Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HONZA, s.r.o. 

Vodácké a turistické centrum HONZA, s. r. o., (dále jen VaTC HONZA, s. r. o.), zapsané u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl c, vložka 55840.
     Kombinace služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302. Budou se na Vás proto vztahovat veškerá práva EU týkající se zájezdů.
   
    Na rok 2022 jsme pozastavili živnost poskytování služeb cestovní kanceláře, v tomto období nejsme pojištěni proti úpadku.
 
Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získáte na stránce Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a občanského zákoníku.
 

Způsob přihlášení:

Můžete si vyřídit rezervaci, která platí deset dnů, nejdéle však do jednoho měsíce (u víkendových akcí do dvou týdnů) před konáním zájezdu. Smlouvu na zájezd, která je ke stažení na www.honza-centrum.cz, je nutné doručit podepsanou, výhradně na tiskopise VaTC HONZA, s. r. o., a to poštou, faxem, naskenovanou e-mailem nebo osobně. Veškeré změny ve smlouvě na zájezd nebo voucheru řešte včas. Platným dokladem účastníků zájezdu je poukaz-voucher. Společně s voucherem zákazník obdrží i podrobnější informace dostupné na našich stránkách. V případě, že chcete jiné nástupní místo než Prahu, je nutné to uvést v poznámkách „CK“ na smlouvě na zájezd. Změna nástupního místa ve lhůtě kratší než 30 dní před odjezdem je možná pouze po předchozím odsouhlasení prodejní kanceláří.
 

Účastník zájezdu:

Za účastníka zájezdu se považuje osoba uvedená na platném voucheru, který obdrží přihlašovatel zájezdu po zaplacení doplatku na daný zájezd. U tuzemských zájezdů si může přihlašovatel zájezdu bez předchozího souhlasu VaTC HONZA, s. r. o., zajistit náhradníka za chybějícího účastníka zájezdu, pokud náhradník odpovídá věkem a rozsahem dovedností pro daný zájezd. I v tomto případě však platí, že VaTC HONZA, s. r. o., nepřijme na zájezd účastníka, který v minulosti opakovaně porušoval podmínky účasti na zájezdu a narušoval tak bezpečnost a řádný chod akce. U zahraničních zájezdů může být náhradník zařazen pouze s předchozím souhlasem VaTC HONZA, s. r. o. V případě, že jste včas zaplatili doplatek zájezdu a dosud nedostali voucher, telefonicky nás kontaktujte. Přihlašovatel zájezdu je povinen předat veškeré informace a doklady související s objednaným zájezdem jednotlivým účastníkům.
 

Stornopodmínky:

Odřeknete-li z jakýchkoliv důvodů účast, vrátíme vám zaplacené zálohy snížené o tyto částky:
ve lhůtě delší než 30 dní před odjezdem
  • u zájezdů s cenou jednoho poukazu do 1 000 Kč činí základní stornopoplatek 100 Kč za každého zrušeného účastníka;
  • u zájezdů s cenou jednoho poukazu od 1 001 do 5 000 Kč činí základní stornopoplatek 200 Kč za každého zrušeného účastníka;
  • u zájezdů s cenou jednoho poukazu od 5 001 Kč činí základní stornopoplatek 300 Kč za každého zrušeného účastníka;
ve lhůtě 30 dní a kratší účtujeme za každého zrušeného účastníka základní stornopoplatek podle ceny zájezdu zvýšený o 2 % z ceny poukazu zrušeného účastníka za každý započatý den;
v den odjezdu činí stornopoplatek 100 % ceny zájezdu. Stornování účastníka po pracovní době se počítá od nejbližšího pracovního dne kanceláře.
 

Zálohy:

 

Cena zájezdu

do 1 000 Kč

1 001–9 000 Kč

nad 9 001 Kč

Při uzavírání smlouvy na zájezd do čtyřiceti dnů před odjezdem

celá částka*

30 % z celkové ceny

2 700 Kč za každého účastníka

Při uzavírání smlouvy na zájezd později

celá částka

celá částka

celá částka

 
* Je-li u zájezdu, jehož cena za jednoho účastníka je do 1 000 Kč, součet záloh za jednotlivé účastníky na jedné smlouvě na zájezd vyšší než 10 000 Kč, může být záloha při uzavírání smlouvy  na zájezd 30 % z celkové částky. Doplatek ve výši 100 % ceny zájezdu je nutné uhradit do 30 dnů před odjezdem. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že budete ze zájezdu vyřazeni. Neuhrazení doplatku nenahrazuje z vaší strany informaci o zrušení účasti na zájezdu.
 

Způsob úhrady zájezdu:

Výše uhrazených záloh na zájezd a lhůty pro zaplacení doplatku jsou uvedeny v potvrzení o přijetí smlouvy na zájezd. Zálohy je možno uhradit hotově nebo platební kartou v kanceláři, složenkou nebo platebním příkazem. Budete-li platit převodem nebo složenkou, je nutné uvádět vaše rodné číslo jako variabilní symbol. Jedete-li v jednom kalendářním roce na více zájezdů, je nutné uvádět u každé platby číslo zájezdu jako specifický symbol, jinak platbu nemůžeme identifikovat. V případě vodáckých výletů a půjčování lodí se platí záloha 50 % předem a zbytek při převzetí materiálu.
 

Podmínky účasti:

Podepsáním smlouvy na zájezd akceptujete program a další podmínky účasti zveřejněné v katalogu „Cesty“ pro daný kalendářní rok a v podrobných informacích pro již přihlášené účastníky. Informace uvedené v katalogu „Cesty“ pro daný kalendářní rok jsou pro obě strany závazné.
                VaTC HONZA, s. r. o., poskytuje na jednotlivých zájezdech služby průvodce. Průvodce zodpovídá za zajištění služeb uvedených u jednotlivých zájezdů a podávání nezbytných informací pro bezpečný průběh zájezdu.
                Jednotliví účastníci se účastní zájezdu na vlastní nebezpečí. Účastníci se zavazují řídit se organizačními pokyny průvodce zájezdu. V opačném případě hradí účastník veškeré způsobené škody.
                Účastník zájezdu se zavazuje, že se během zájezdu bude chovat a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
                V místech, ve kterých je zákonem zakázáno provádět průvodcovskou činnost jiným průvodcům než průvodcům s místní licencí, průvodci VaTC Honza, s. r. o., mohou skupinu doprovázet, v případě potřeby jednotlivým účastníkům poradit nebo pomoci, ale neprovádějí průvodcovské služby.
                Je-li účastník zájezdu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu, má průvodce právo vyloučit účastníka zájezdu z programu.
V krajním případě může průvodce vyloučit účastníka bez náhrady z celého zájezdu, pokud účastník:
- hrubě ruší průběh zájezdu (opakovaně nedodržuje časový harmonogram),
- opakovaně nerespektuje pokyny průvodce,
- svým chováním ohrožuje sebe nebo ostatní účastníky zájezdu,
- svévolně porušuje bezpečnostní zásady, provozní řád v autobuse, kempech, přírodních rezervacích nebo hotelích.
V těchto případech se vyloučení účastníka z programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany VaTC HONZA, s. r. o. VaTC HONZA, s. r. o., si navíc vyhrazuje i právo nepřijmout další smlouvu na zájezd takových účastníků.
 

Ceny zájezdů:

VaTC HONZA, s. r. o., je oprávněno zvýšit cenu zájezdu pouze v souladu s § 852c, zákona 159/1999 Sb. o cestovním ruchu.
 

Dodržení programu:

V programu zájezdu uvedeném v katalogu „Cesty“ pro daný kalendářní rok zaručujeme návštěvu tučně vytištěného místa. Výjimkami, kdy VaTC HONZA, s. r. o., neručí za plné dodržení tučně vytištěného programu, jsou: živelní pohromy, povodně, vážné onemocnění některého z účastníků zájezdu nebo průvodce zájezdu a další mimořádné případy. Případné vícenáklady nezbytné pro zajištění bezpečnosti účastníků, které vzniknou z důvodu vyšší moci za mimořádných situací, hradí zákazník. Místa netučně vytištěná jsou běžně v programu, avšak program může být upraven, pozměněn či nahrazen tak, aby se cesta dala s ohledem na aktuální situaci stihnout.
 

Slevy a další zvýhodnění:

A) Sleva skupinová: skupinu tvoří nejméně 4 společně přihlášené osoby (lodě) na jedné smlouvě na zájezd. Za pátého a každého dalšího účastníka (loď) na jedné smlouvě na zájezd náleží skupině sleva 5 % z  ceny jednoho poukazu.
B) Slevu 5 % z celkové ceny poukazu obdrží každý účastník, který se přihlásí a uhradí příslušnou zálohu do 10. února aktuálního roku.
C) Třicátý pátý účastník na smlouvě na zájezd je zdarma. Do počtu účastníků na tuto slevu se nepočítají děti na porcelánu. Tento 35. účastník se nepočítá do skupinové slevy nebo minimálního počtu účastníků pro naplnění zájezdu na zakázku. 
 
 

Zrušení zájezdu a odstoupení od smlouvy na zájezd ze strany VaTC HONZA s.r.o.:

Na odstoupení od smlouvy na zájezd má VaTC HONZA, s. r. o., právo při nedostatečném počtu účastníků (do 20 účastníků), pro který je zájezd zrušen. Při zrušení zájezdu ze strany VaTC HONZA, s. r. o., se klientovi vrací všechny jeho prokázané platby v plné výši. V takovém případě je zájezd možné zrušit od odstoupit od smlouvy na zájezd ve lhůtě 20 dní před odjezdem. Zrušit zájezd a odstoupit od smlouvy na zájezd je také možno v případě zásahu vyšší moci. V tomto případě ruší VaTC HONZA s.r.o. zájezd a odstupuje od smlouvy na zájezd neodkladně. 
 

Cestovní doklady:

Každý účastník zájezdu do ciziny musí mít platný občanský průkaz (do zemí EU), popřípadě cestovní pas s min. platností ještě 90 dní po předpokládaném návratu zpět do ČR. VaTC HONZA, s. r. o., neručí za problémy na hranicích ani  při pobytu v zahraničí způsobené nepořádkem v dokladech zákazníka.
 

Reklamační řád:

Reklamace na poskytované služby je nutno uplatňovat písemnou formou nejlépe do patnácti dnů po skončení zájezdu. Na reklamace pozdější než 90 dní od ukončení zájezdu nebude brán zřetel. Po přezkoumání všech podkladů obdrží zákazník do čtyř týdnů od podání reklamace zprávu o tom, jak byla reklamace vyřízena.
 

Vysvětlivky:

  • zadák – kormidelník na lodi, řídí loď, sedí na zadní sedačce
  • háček – osoba sedící na přední sedačce, ovládá příď lodě, pohání loď vpřed
  • porcelán – třetí jezdec v lodi, zpravidla dítě pod 12 let, jedoucí na prostřední lavičce; na jednoho přihlášeného dospělého účastníka může být přihlášen pouze jeden porcelán
 

Základní pravidla organizace zájezdů:

Zastaví-li průvodce na první lodi z jakýchkoliv důvodů, zastavují ostatní na nejbližším možném místě. Pokud tak účastník neučiní, popřípadě pokud se oddělí od organizované skupiny a sjíždí (u pěších programů jde) individuálně, nezodpovídá kancelář za jeho případné újmy a nevztahuje se na něj pojištění vodáckého materiálu proti ztrátě a poškození. U zájezdů s průvodcem je zajištěna ostraha věcí po dobu jízdy na vodě maximálně 1 hodinu po dojezdu průvodce. U zájezdů s individuálním sjezdem je ostraha věcí, není-li výslovně řečeno jinak, zajištěna maximálně do 18:00.
                Bez druhého člena posádky do lodi se mohou přihlašovat na vodácké zájezdy 2. stupně náročnosti pouze zkušenější zadáci nebo méně zkušení háčci menší postavy. Bezpečně jezdit na náročnějších řekách s nezkušeným háčkem (nad 70 kg) nemůže ani náš průvodce. Na vodácké zájezdy 3. stupně náročnosti se mohou bez druhého člena posádky lodi přihlašovat pouze účastníci jedoucí na kajaku s platným certifikátem.
                U tuzemských cest označených 1. a 2. stupněm náročnosti vybavujeme vestami automaticky pouze děti mladší 15 let. Na všech zahraničních zájezdech a na tuzemských zájezdech s náročností 3. stupně jsou vestami vybavováni všichni účastníci; na těchto cestách je nošení vesty pro všechny účastníky povinné.
                Typy lodí se přidělují až na akci. U vícedenních zájezdů mohou ucelené posádky požadovat konkrétní typ lodi za příplatek 50,- Kč, u zahraničních zájezdů je možno nárokovat typ lodi zdarma. To se nevztahuje na lodě Samba, které vám s ohledem na jejich neskladnost a snížení kapacity celého zájezdu i na zahraniční zájezd půjčíme za příplatek 50 Kč/den. Na jeden zájezd můžeme dát pouze 6 lodí tohoto typu. Konkrétní typ lodi požadujte před uzavřením cestovní smlouvy, pokud je konkrétní typ k dispozici, zaznamená vám VaTC HONZA, s. r. o., uznání požadovaného typu lodi do požadavků na smlouvě na zájezd.
Přednost při výběru lodě na zájezdu mají účastníci s přihlášeným porcelánem a účastníci s provedenou rezervací konkrétního typu lodi. Stabilnější lodě přidělujeme přednostně začátečníkům.
                U služeb spočívajících pouze v zapůjčení vybavení zodpovídá účastník za svěřený materiál od jeho převzetí až do chvíle, kdy mu pověřený pracovník písemně potvrdí jeho vrácení. Při nedodržení podmínek pro vrácení se účastník vystavuje sankcím za pozdní vrácení materiálu. V případě vzniklé škody na zapůjčeném vybavení nemůže být ukončeno zapůjčení materiálu do doby vzájemné dohody o výši a podmínkách likvidace škody. Předání a převzetí zapůjčeného vybavení se provádí pouze písemnou formou.
 

2) Půjčovní řád půjčovny HONZA, s.r.o.

Jak si objednat loď? E-mailem, telefonicky nebo osobně v naší kanceláři si můžete ověřit, zda máme požadované lodě nebo vodácký materiál volné. Pokud ano, uděláme vám rezervaci vaší objednávky na následně dohodnutou dobu. V této lhůtě je nutné zaplatit požadovanou zálohu, která činí 50 % z půjčovného, čímž vyslovíte i souhlas s objednávkou a půjčovním řádem. Došlou platbu následně potvrdíme. V případě nezaplacení zálohy v dohodnutém termínu je objednávka automaticky zrušena.

 

Základní ustanovení:

 

- Pronajímatel se zavazuje v případě objednávky a řádného uhrazení zálohy rezervovat vybraný předmět nájmu nájemci po dobu do sjednaného termínu.V případě, že nebude nájemní smlouva realizována z viny nájemce, vrátí pronajimatel nájemci zaplacené zálohy snížené o níže uvedené částky.

- Základní stornopoplatek je 200,- Kč, dále je-li objednávka měněna ve lhůtě kratší než třicet dní před započetím akce, činí stornopoplatek 20% z jejího půjčovného za každou neodebranou loď, totéž platí i v případě, zkrátí-li nájemce výpůjční dobu. Ve lhůtě kratší než 7 dní činí stornopoplatek 50% půjčovného. Při odstoupení od objednávky v den zahájení objednané služby, nebo v jejím průběhu činí stornopoplatek 100% z celkové ceny stornovaných služeb nebo neodebraného vybavení. V měsících dubnu, květnu, září a říjnu účtujeme pouze základní stornopoplatek 200,- Kč při změně celé objednávky. Při zapůjčení 10 a více lodí je 10% neodebraných lodí bez stornopoplatku.

- Shora uvedené poplatky za nerealizování nájemní smlouvy nebo služeb pro překážky na straně nájemce jsou na základě dohody obou smluvních stran považovány za smluvní pokutu ve smyslu ustanovení §544 a následujících občanského zákoníku.

- Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

- Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník) hradí v plné výši nájemce.

- Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. Lodě vytahovat do dostatečné vzdálenosti od vody, nenechávat je na opuštěných místech a nenechávat pádla a vesty volně v lodích položené, ale lodě po každém vytažení z vody otočit.

- V případě porušení podmínek stanovených tímto Půjčovním řádem ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

 

Návod k obsluze a zásady zacházení se zapůjčeným vodáckým vybavením:

 

- Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň).

- Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či jiné lokality.

- Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kanoe Vydra Maku otevřená (sportovní turistická loď pro 2 osoby) a Tukan Maku (turistická loď až pro tři osoby) – do stupně WW2, Rotomod (turistická kanoe s vysokou stabilitou a zajištěná proti potopení) a nafukovací Pálava až do náročnosti WW2+, kanoe plastová zavřená (sportovní turistická loď pro 2 osoby) – do stupně WW3, kajak plastový, nafukovací Baraka, nafukovací Rio a nafukovací raft Colorado – WW3. Seakajak je určen pouze na netekoucí vodu (přehrady, rybníky, moře). Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.

- Vodácké vesty slouží jako podpůrný prostředek a nezabrání utonutí. Vesta UNI (výtlak 8 kg) je vhodná pro turistické sjezdy do náročnosti WW2, vesta extrém (výtlak 10 kg) do náročnosti nad WW2. Dětské vesty slouží do náročnosti WW2. Vesty musí být řádně oblečené a mít zapnuté všechny přezky a dostatečně utažené popruhy.

- Na vestách je zakázáno sedět.

- Zapůčený barel nebo lodní pytel nezajistí stoprocentní ochranu cenných věcí po dobu jízdy na vodě.  Cennosti, telefony a další vybavení proto ukládejte před uložením do barelu nebo lodního vaku do speciálního k tomu určeného vodotěsného poudra. 

 

Výdej a vrácení zapůjčeného materiálu:

 

- Výdej přímo na řekách se řídí místem a časem sjednaným na objednávce lodí. Bez předchozího souhlasu nelze místo ani čas měnit. V případě, že tak nájemce učiní, či nedodrží potvrzené místo či čas převzetí, vystavuje se nebezpečí, že zástupce VaTC HONZA na místě nebude a nový závoz se může uskutečnit již v jiném čase s nutností doplatit VaTC HONZA náklady, které v této souvislosti vznikly dle platného ceníku dopravy. Na místě předání nebo převzetí můžeme čekat maximálně 30 minut po sjednané době. Pokud již víte, že domluvené časy nejste schopni stihnout, volejte ihned na kontaktní telefon, aby bylo možno se pokusit upravit aktuální rozvozový plán a nebylo nutné vám účtovat novou dopravu.

- Pro převzetí vybavení je nutný platný občanský průkaz nebo cestovní pas!!! Bez těchto dokladů nemůže být materiál vydán.

- Nemáte-li objednánu dopravu, je třeba si místo a čas předem dohodnout s kanceláří. Drobný vodácký materiál (pádla, vesty, neopreny, barely) je možno si vyzvednout po předchozím projednání též v kanceláři VaTC HONZA, s.r.o., na adrese Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5.

 

Poškození a ztráta materiálu :

 

- Pronajímatel bude účtovat nájemci i náklady na opravu zapůjčeného materiálu. U polyetylénových kánoí a kajaků se hradí nájemci opravy v případě zlomení celé lodi, proříznutí nebo proražení lodi o ostré předměty. Zavaření 1 dm2 stojí 100,- Kč. Pozor, nafukovací lodě (Pálava, Baraka, Rio, raft Colorado) nemají v bočních válcích přetlakové ventily, po vytažení z vody na slunce je nezbytné je ihned upouštět. Zalepit lze díry pouze do velikosti 10 cm, za takovou opravu účtujeme 150,- Kč, větší díry opravuje výrobce výměnným způsobem. Výměna prasklého boku nebo prasklé podlahy stojí 2000,- Kč.

- Při ztrátě kánoe, kajaku, nebo v případě poškození lodi, kdy se nevyplatí loď spravovat, účtujeme náhradu za polyetylénovou loď 12.000,- Kč, kajak 10.000,- Kč, nafukovací Pálavu 10.000,- Kč, nafukovací Rio 10.000,- Kč, nafukovací Baraku 15.000,- Kč, nafukovací raft Colorado 23.000,- Kč, Seakajak 25.000,- Kč.

- Za ztrátu účtujeme náhradu: pádlo 400,- Kč, vesta 500,- Kč, barel 250,- Kč, pumpa 250,- Kč a neopren 1.500,- Kč.

- O každém poškození nebo ztrátě materiálu bude sepsán „Zápis o škodě“.

 

Nevrácení zapůjčeného materiálu:

 

- Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení. V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za vrácení zapůjčeného vybavení se považuje pouze písemné potvrzení vystaveném pronajimatelem, na základě kterého přebírá pronajímatel zpět zapůjčené vybavení.

- Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit do místa, kde vybavení převzal nebo dle písemné dohody.

- V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku, která je uvedena v v podmínkách pro případ ztráty vybavení.

 

Platba pohledávek:

 

- Nezaplatí-li nájemce pronajímateli náklady na opravu lodi, ztraceného nebo zničeného materiálu, popřípadě půjčovné na materiál ve stanoveném termínu (splatnost je ve všech výše uvedených případech 15 dní), zavazuje se uhradit pronajímateli k dlužné částce ještě penále z prodlení, které činí 5% měsíčně z dlužné částky.